باسلام

پهنای باند سرورهای هتزنر افزایش یافت و همچنین قیمت هر ترابایت پهنای باند اضافه از 1.99 یورو به 1.39 یورو کاهش یافت
پهنای باند مجاز سرورهای ex40 و ex40-ssd و ex60 و px60 و px60-ssd و px70 و px80 و sx60 به 30 ترابایت افزایش یافت.
پهنای باند مجاز سرورهای px70-ssd و px90 و px90-ssd و px120 و px120-ssd و sx130 و dx150 به50 ترابایت افزایش یافت.
پهنای باند مجاز سرورهای sx290 و dx290 به 100 ترابایت افزایش یافت.

 Saturday, December 6, 2014

« برگشت