کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


12GIG-1TB

Cpu: Intel® core™ i7-4770 processor 3 Core
Hard Disk Space: 1TB Sata 6 Gb/s Enterprise 7200 RPM
Guarantee Ram: 12 GB
Bandwidth: 10 TB
Network Port: 1 GB
Dedicated IP(s): 1
VMware ESXI: Latest
Server Location: Hetzner
120,000 ماهانه

8GIG-2TB

Cpu: Intel® core™ i7-4770 processor 3 Core
Hard Disk Space: 2TB Sata 6 Gb/s Enterprise 7200 RPM
Guarantee Ram: 8 GB
Bandwidth: 10 TB
Network Port: 1 GB
Dedicated IP(s): 1
VMware ESXI: Latest
Server Location: Hetzner
140,000 ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution