سرورمجازی هلند

NL-1024

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت و وارز می باشند

 • 2x Intel Xeon E5620 CPU
 • 1024 MB Ram
 • 50 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-2048

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت و وارز می باشند

 • 2x Intel Xeon E5620 CPU
 • 2048 MB Ram
 • 75 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-3072

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت و وارز می باشند

 • 2x Intel Xeon E5620 CPU
 • 3072 MB Ram
 • 100 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-4096

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت و وارز می باشند

 • 2x Intel Xeon E5620 CPU
 • 4096 MB Ram
 • 150 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-1024-SSD-professional

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت ، وارز و... می باشند

 • XEON-E31271v3 CPU
 • 1024 MB Ram
 • 50 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-2048-SSD-professional

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت ، وارز و ... می باشند

 • XEON-E31271v3 CPU
 • 2048 MB Ram
 • 75 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth
NL-3072-SSD-professional

سرویس های هلند کاملا مناسب برای تورنت ، وارز و... می باشند

 • XEON-E31271v3 CPU
 • 3072MB Ram
 • 100 GB Hard Disk Space
 • 1Gbit port
 • Unlimited Bandwidth