کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


License DirectAdmin
VPS License or Dedicated Server License
20,000 ماهانه
50,000 سه ماهه
90,000 شش ماهه
160,000 سالانه

License Cpanel
License Cpanel - Vps
210,000 ماهانه

License Cpanel
License Cpanel - Dedicated Server
490,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver VPS license
196,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed WebServer Ultra VPS License
266,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 1
532,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 2
644,000 ماهانه

License CloudLinux
CloudLinux Monthly License
182,000 ماهانه