کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


License DirectAdmin
License Directadmin - Monthly
27,000 ماهانه
52,000 سه ماهه
72,000 شش ماهه

License Cpanel
License Cpanel - Vps
90,000 ماهانه
560,000 سالانه

License Cpanel
License Cpanel - Dedicated Server
135,000 ماهانه
1,155,000 سالانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver VPS license
46,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed WebServer Ultra VPS License
62,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 1
100,000 ماهانه

License LiteSpeed

LiteSpeed Webserver license
Dedicated Server
LiteSpeed CPU 2
144,000 ماهانه

License CloudLinux
CloudLinux Monthly License
50,000 ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution